privacyverklaring

Uitgebreide privacyverklaring

 

Ten aanzien van de burger wiens persoonsgegevens in het vaccinatiecentrum worden verwerkt

 

Vaccinatiecentrum KLEIN BOOM

 

 

 

 

 

 

 

Beheerd door:

 Eerstelijnszone Bonstato vzw

Opgemaakt op:

4 juni 2021

Laatste update:

2 juli 2021

 

 

 

 

Inhoudstafel

1       Verwerkingsverantwoordelijke. 3

2       Verwerkingsactiviteiten. 3

2.1         Vaccineren van burgers. 3

2.1.1          Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden van de verwerking. 3

2.1.2          Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt. 3

2.1.3          Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens. 4

2.1.4          Bewaartermijn van de persoonsgegevens. 4

3       Rechten van de medewerker wiens persoonsgegevens worden verwerkt. 4

3.1         Recht van inzage. 4

3.2         Recht op rectificatie. 5

3.3         Recht op wissing. 5

3.4         Recht op beperking van de verwerking. 5

3.5         Recht op overdraagbaarheid van de verwerking. 6

3.6         Recht om de toestemming in te trekken. 6

3.7         Recht om een klacht in te dienen. 7

 

 

Binnen de organisatie dient steeds in detail te worden nagegaan welke verwerkingen er plaats vinden met de persoonsgegevens van de medewerkers en of het overeenkomt met het model dat hier wordt aangeboden. De verwerkingen (niet enkel het aantal maar ook het soort persoonsgegevens, de ontvangers, de bewaartermijnen, enz.) kunnen immers verschillen van organisatie tot organisatie.

 

 

1    Verwerkingsverantwoordelijke

Eerstelijnszone Bonstato verwerkt persoonsgegevens van burgers in het kader van het uitbaten en organiseren van het vaccinatiecentrum. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door het lokaal bestuur Heist-op-den-Berg met maatschappelijke zetel te Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg met KBO-nummer 0207.535.062 en Eerstelijnszone Bonstato vzw met maatschappelijke zetel te Baxbos 15-17, 2820 Bonheiden, met KBO-nummer 0739 712 892.

 

De contactgegevens van de Data Protection Officer van Eerstelijnszone Bonstato zijn:

dpo.zorgraden@cranium.eu

2    Verwerkingsactiviteiten

2.1  Vaccineren van burgers

2.1.1     Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden van de verwerking

De persoonsgegevens van de burgers worden verwerkt in het kader van het vaccineren van de bevolking in de strijd tegen COVID19.

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Contacteren van burgers;
 • Afspraken vastleggen met burgers;

De verwerking van de gegevens vindt plaats op één van volgende gronden:

 • omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eerstelijnszone Bonstato rust;

De gerechtvaardigde belangen waarop Eerstelijnszone Bonstato zich steunt, zijn het recht op gezagsuitoefening, de contractuele vrijheid, het eigendomsrecht, de verplichting om er als ‘goede huisvader’ voor te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Wanneer er in het kader van de arbeidsrelatie ook ‘gevoelige gegevens’ in de zin van artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt, vindt deze verwerking plaats op één van volgende gronden:

2.1.2     Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, …)
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …)
 • Gezondheidsgegevens
 • Rijksregisternummer/identificatienummer van de sociale zekerheid

2.1.3     Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De (eventuele) ontvangers van de persoonsgegevens die door Eerstelijnszone Bonstato van een burger worden verwerkt, zijn:

 • Overheidsdiensten

 

2.1.4     Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van personen die uitgenodigd werden voor vaccinatie worden bewaard tot 5 dagen na de dag van publicatie van het koninklijk besluit dat het einde van de toestand van de coronavirus COVID-19-epidemie afkondigt.

 

De persoonsgegevens in Vaccinnet + worden bewaard tot aan het overlijden van de persoon waaraan het vaccin tegen COVID-19 werd toegediend en minimum gedurende 30 jaar na de vaccinatie, onder meer vereist voor een correcte opvolging m.b.t. noodzakelijke hernieuwingen en in de lijn van de standaardbewaartermijn

van gezondheidsgegevens in medische dossiers.

3    Rechten van de medewerker wiens persoonsgegevens worden verwerkt

De medewerker van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft een aantal rechten die hierna worden uiteengezet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met behulp van de procedure rechten van betrokkenen.

3.1  Recht van inzage

Behoudens andersluidende regelgeving heeft de medewerker het recht om van Eerstelijnszone Bonstato inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die er van hem worden verwerkt.

De medewerker heeft tevens recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, zonder dat daarbij afbreuk kan worden gedaan aan de privacy van derden. Wanneer de medewerker zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

3.2  Recht op rectificatie

Behoudens andersluidende regelgeving heeft de medewerker het recht om van Eerstelijnszone Bonstato onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de medewerker het recht op het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Eerstelijnszone Bonstato stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

3.3  Recht op wissing

Behoudens andersluidende regelgeving heeft de medewerker het recht van Eerstelijnszone Bonstato om zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Het recht op wissing is evenwel niet van toepassing voor zover verwerking nodig is voor de doeleinden van de verwerking zoals vermeld in punt 1.2:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

3.4  Recht op beperking van de verwerking

Behoudens andersluidende regelgeving heeft de medewerker het recht van ELZ Bonstato de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de medewerker, gedurende een periode die ELZ Bonstato in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de medewerker verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • ELZ Bonstato heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de medewerker heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de medewerker heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ELZ Bonstato zwaarder wegen dan die van de medewerker.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de medewerker of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

3.5  Recht op overdraagbaarheid van de verwerking

Behoudens andersluidende regelgeving heeft de medewerker het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan ELZ Bonstato heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ELZ Bonstato aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • de verwerking berust op toestemming van de medewerker of op een overeenkomst;
 • en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de medewerker het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

3.6  Recht om de toestemming in te trekken

Voor verwerkingen die (louter) hebben plaatsgevonden op grond van de toestemming van de medewerker, heeft de medewerker te allen tijde het recht de toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

3.7  Recht om een klacht in te dienen

De medewerker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de regelgeving rond gegevensbescherming.

 

 

Eerstelijnszone Bonstato vzw                                                     RPR Antwerpen
Baxbos 15-17, 2820 Bonheiden                                                 0739.712.892

elz.bonstato@gmail.com                                                           www.eerstelijnszone.be/bonstato

Deze website maakt gebruik van cookies  Meer info